Với chế độ phát triển ngoại thương cùng với các non sông láng riêng, thúc đẩy cải tiến và phát triển kinh tế trong phòng Lý. Vào năm 1149, vua Lý Anh Tông đã đồng ý cho thành lập và hoạt động trang Vân Đồn – lưu lại sự thành lập và hoạt động của yêu thương cảng trước tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Cảng Vân đồn - thương cảng u ám nhất việt nam thời trung đại

Bài viết liên quan