Với bài viết trước, bọn họ đã có tác dụng quen được biện pháp phát âm với một số trong những từ phát âm ɪ dài với i ngắn cũng tương tự dấu hiệu phân biệt của chúng. Hôm nay, mời chúng ta cùng bác sĩ IELTS điểm qua một vài từ trong giờ đồng hồ Anh tất cả sự “tham gia” của cặp nguyên âm này để luyện tập thêm nhé!


*
Những từ phân phát âm i dài với i ngắn

1. Nguyên âm ngắn /ɪ/

Để vạc âm nguyên âm ngắn này, bạn hơi mở miệng và nâng lớp giữa của lưỡi lên.

Bạn đang xem: Phát âm i và i

Xem thêm: Ảnh Trống Đồng Đông Sơn : Thông Điệp Nền Nông Nghiệp Cổ Đại, Trống Đồng Đông Sơn

Ta có những từ sau cùng với nguyên âm /ɪ/:

live /lɪv/it /ɪt/lip /lɪp/begin /bɪˈgɪn/music /mjuːzɪk/
women /ˈwɪmɪn/busy /ˈbɪzi/sit /sɪt/biscuit /ˈbɪskɪt/minute /ˈmɪnɪt/
England /ˈɪŋglənd/gym /ʤɪm/guild /gɪld/picture /ˈpɪkʧə/drink /drɪŋk/
business /ˈbɪznɪs/big /bɪg/city /ˈsɪti/chicken /ˈʧɪkɪn/dinner /ˈdɪnə/
did /dɪd/in /ɪn /with /wɪð /will /wɪl /this /ðɪs /
symbol /ˈsɪmbəl/different /ˈdɪfrənt /little /ˈlɪtl /rhythm /ˈrɪðəm/symptom /ˈsɪmptəm/
crystal /ˈkrɪstl/liquid /ˈlɪkwɪd/finish /ˈfɪnɪʃ/physics /ˈfɪzɪks/typical /ˈtɪpɪk(ə)l/

Bạn hãy rèn luyện với các câu tiếp sau đây nhé:

I live in Manchester, it is a big đô thị in England.

/aɪ lɪv ɪn ˈmænʧɪstə, ɪt ɪz ə bɪg ˈsɪti ɪn ˈɪŋglənd./

Since the beginning, those women have always been busy.

/sɪns ðə bɪˈgɪnɪŋ, ðəʊz ˈwɪmɪn hæv ˈɔːlweɪz biːn ˈbɪzi./

The problem was simple to figure out.

/ðə ˈprɒbləm wɒz ˈsɪmpl tuː ˈfɪgər aʊt./

Sit down, children. We will have chicken for dinner!

/sɪt daʊn, ˈʧɪldrən. Wiː wɪl hæv ˈʧɪkɪn fɔː ˈdɪnə!/