Like và As trong giờ đồng hồ Anh hay khó khác nhau bởi cả nhì từ này dề được sử dụng để so sánh các hành động hoặc một tình huống nào đó. Có chúng ta nào gặp gỡ khó khăn khi đề xuất lựa lựa chọn sử dụng lượt thích và As(nghĩa là như/giống như)trong câu giỏi không?

Do vậy trong bài viết này Vietop để giúp bạn phân biệt giải pháp dùng lượt thích và As đúng trong câu nhé!


*

*

*

*

As dùng trong đối chiếu – liên từ

1. As cần sử dụng trong so sánh – liên từ

as + adjective + as VÀ as much as

Dùng để so sánh 1 thiết bị vật, người, sự việc có hay là không có đủ 1 tính chất gì đó như một thứ vật, người, sự việc khác.Bạn sẽ xem: biện pháp liệt kê trong tiếng anh

Ví dụ:She loves curry as much as I do.He’s not as tall as his brother.It’s not as expensive as the other hotel

Sử dụng “as” tương tự như vào “the same as”

2. As if/as though + clause

As if/as though dung trong trường hòa hợp so sánh trường hợp thực với tình huống trong tưởng tượng và thường được theo sau bởi vì 1 mệnh đề.

Bạn đang xem: Liệt kê trong tiếng anh

Ví dụ:I felt as if I was floating above the ground.You talk as though we’re never going lớn see each other again.

3. Such as dùng để liệt kê, nêu ví dụ

Ví dụ:You should take something soft, such as a towel, to lie on

4. As như liên từ liên kết 2 mệnh đề

As = because

Có tức thị “bởi vì”, sử dụng để biểu đạt mối quan hệ vì sao – kết quả, hay được dùng làm đứng sống đầu câu, vào các tình huống văn phòng trang trọng.

Phân biệt cùng với “Because”:

As = Since diễn đạt các lý do, nguyên nhân đã biết, không hẳn nội dung quan trọng để thừa nhận mạnh. Mệnh đề As, Since không đứng cô quạnh mà phải áp dụng tích phù hợp trong câu.Because dùng để miêu tả những thông tin mới, nguyên nhân chưa biết, buộc phải thông báo, nhấn mạnh. Mệnh đề Because hoàn toàn có thể đứng 1 mình, được dùng như cấu tạo trả lời đến câu hỏi bước đầu bằng Why.

As = ‘while’ or ‘during the time that’

Ví dụ:She called as I was getting out of the bath.As they were arriving, we were leaving.

As =When

Có tức thị “khi”, diễn đạt 1 hành động đang được diễn ra, 1 hành động khác xen vào. Mệnh đề theo sau as thường sẽ được chia sinh hoạt thể tiếp diễnVí dụ:She came as we were preparing for our dinner.

Xem thêm: "Ông Vua" Vũ Khí Việt Nam Trần Đại Nghĩa Và B52 Nhỉ? Giỏi Thật

As = ‘in the way that’

As you know, classes restart on 15 January.As I said, I think this project will be a challenge.

5. As + noun = diễn đạt chức năng, vai trò

C. Áp dụng trong bài thi IELTS

1. IELTS Speaking

Bạn hoàn toàn có thể áp dụng những cách mô tả sau đây:

“As I mentioned before/earlier,…”“As far as I know, this…”“In many/various ways, such as,…”“It can be…like (listing some examples)…”

2. IELTS Writing

Bạn rất có thể áp dụng những cách diễn tả sau đây:

Task 1As regards to lớn (country A),…As opposed lớn (country A),…As … can be seen in…Task 2As long asAs a result,…As well as…

3. IELTS Listening và Reading

Cấu trúc as = because; as = in the way that được sử dụng không hề ít trong các bài reading, bởi vậy bạn cần chú ý.

Còn vào phần listening, lượt thích và as (trong such as) được thực hiện với công dụng liệt kê hơi nhiều. Ngoài ra “as” có ý nghĩa chỉ mục đích 1 người cũng được áp dụng kha khá nhiều, chúng ta cần chú ý.

D. Bài tập

Bài tập

Bài tập 1: Complete the sentences with ‘as’ or ‘like’

1. __________ you know, the factory will shut down in May.2. I’m looking for a job __________ a diving instructor.3. I was so tired. I slept __________ a baby.4. Study as hard __________ you can and I’m sure you’ll pass your exams.5. He wants khổng lồ be a nurse __________ he loves helping people.6. This tuy vậy sounds __________ David Bowie.7. I made a mistake but I just continued __________ if nothing had happened.8. The music was playing __________ they walked into the church.

Bài tập 2: In some of these sentences, you need like (not as). Correct the sentences where necessary.Bài tập 3: Complete the sentences using lượt thích or as + the following
a beginnerblocks of icea palacea birthday presenta childa churchwintera tourist guide

1. This house is beautiful. It’s lượt thích a palace.2. My feet are really cold. They’re ………………………….3. I’ve been playing tennis for years, but I still play …………4. Marion once had a part-time job …………………………..5. I wonder what that building with the tower is. It looks …….6. My brother gave me this watch …………….. A long time ago.7. It’s very cold for the middle of summer. It’s ………………8. He’s 22 years old, but he sometimes behaves ………………..

Đáp án

Bài tập 1:

1.As 2. As 3. Lượt thích 4. As 5. As 6. Like 7. As 8. As

Bài tập 2:
3. Lượt thích her mother4. People lượt thích him5. OK6. Lượt thích most of his friends7. Lượt thích talking to lớn the wall8. OK9. OK10. OK11. Lượt thích a bomb exploding12. Lượt thích a fish
Bài tập 3:
2. Lượt thích blocks of ice3. Like a beginner4. As a tourist guide5. Lượt thích a church6. As a birthday present7. Like winter8. Like a child

Hi vọng bài viết phân biệt biện pháp dùng lượt thích và As trong giờ đồng hồ Anh giúp các bạn học xuất sắc hơn nhé!